การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565

The International and National Conference on
Business Administration and Accountancy 2022

(INCBAA 2022)

"Business Transformation - Thriving through Changes and Turbulences"

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ณ Mytt Beach Hotel เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

------------------------------------------------------------------------------------

 


 ///////////////////////////////////////////////////////////////////

รายละเอียดโครงการ

          การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี  (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA) เป็นหนึ่งในสามกิจกรรมหลักของ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET)” กำหนดจัดขึ้นทุกสองปี  ภายใต้ความร่วมมือของ 4 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ จาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy : INCBAA 2022) นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีในอนาคต

วัตถุประสงค์

          •  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

          •  เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีสู่สาธารณชน

          •  เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

          •  เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีให้ก้าวสู่การวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

 บทความที่รับ

          INCBAA 2022 เปิดรับ บทความวิจัย (Research Paper) และ บทความเชิงหลักการ (Conceptual Paper) และเจ้าของผลงานสามารถเลือกตีพิมพ์เอกสารฉบับเต็ม หรือตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ ในเอกสารการประชุมวิชาการฉบับออนไลน์ได้

เนื้อหาการนำเสนอ

          •  การบัญชี

          •  การเงิน

          •  การจัดการ

          •  การตลาด

          •  การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

          •  โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

          •  การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

          •  หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง