การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561

The International and National Conference in Business Administration and Accountancy 2018 (INCBAA 2018)


"นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร สู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน (Transformative Innovation for Sustainable Business)"

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น


รายละเอียดโครงการ

     การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561 (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy 2018: INCBAA 2018) เป็นหนึ่งในสามกิจกรรมหลักของ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net)” ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 4 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ จาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

     ซึ่งการประชุมวิชาการ INCBAA Conferenceจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
 • เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีสู่สาธารณชน
 • เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีให้ก้าวสู่การวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

บทความที่รับ

     INCBAA 2018 รับทั้ง บทความวิจัย (Research Paper) และ บทความเชิงหลักการ (Conceptual Paper)

     และเจ้าของผลงานสามารถเลือกตีพิมพ์เอกสารฉบับเต็ม หรือตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ ในเอกสารการประชุมวิชาการฉบับออนไลน์ได้

เนื้อหาการนำเสนอ

 • การบัญชี
 • การเงิน
 • การจัดการ
 • การตลาด
 • การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
 • การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง