Proceeding of the International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2024 เอกสารรวบรวมผลงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการะระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี2567

เอกสารรวบรวมผลงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการะระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 | Proceeding of the International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2024


Proceeding of the International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2024
เอกสารรวบรวมผลงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการะระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี2567


Download Cover (ปก)

The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2024

เข้าดูข้อมูล ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565

เข้าดูข้อมูล ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์

The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2022 (the 3rd INCBAA)

เข้าดูข้อมูล ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์

The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2020 (the 2nd INCBAA)

เข้าดูข้อมูล ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563

เข้าดูข้อมูล ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์

The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 (INCBAA 2018)

เข้าดูข้อมูล ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561

เข้าดูข้อมูล ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ผลงาน (หน้า)
ไม่พบข้อมูล