การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563
 
The International and National Conference in Business Administration and Accountancy 2020
 
(INCBAA 2020)
 
"การจัดการทางธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล (Business Sustainability in Digitalization Era)"
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21  กุมภาพันธ์ 2563
 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่
 
รายละเอียดโครงการ
 
          การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี  (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy : INCBAA ) เป็นหนึ่งในสามกิจกรรมหลักของ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net)” กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี  ภายใต้ความร่วมมือของ 4 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ จาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy : INCBAA 2020 ) นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 20 - 21  กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
          การประชุมวิชาการ INCBAA Conference จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีในอนาคต
 
 
วัตถุประสงค์
 
          •  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
          •  เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีสู่สาธารณชน
          •  เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และ
              นักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
          •  เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีให้ก้าวสู่การวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติต่อ
              ไปในอนาคต
 
 
บทความที่รับ
 
          INCBAA 2020 รับทั้ง บทความวิจัย (Research Paper) และ บทความเชิงหลักการ (Conceptual Paper) และเจ้าของผลงานสามารถเลือกตีพิมพ์เอกสารฉบับเต็ม หรือตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ ในเอกสารการประชุมวิชาการฉบับออนไลน์ได้
 
 
เนื้อหาการนำเสนอ
 
          •  การบัญชี
          •  การเงิน
          •  การจัดการ
          •  การตลาด
          •  การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          •  โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
          •  การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
          •  หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง