การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567
The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2024
(INCBAA 2024)
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประกาศ

Proceedings of INCBAA 2024 news

หลักการและเหตุผลโครงการ

          การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA) เป็นหนึ่งในสามกิจกรรมหลักของ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET)” กำหนดจัดขึ้นทุกสองปี ภายใต้ความร่วมมือของ 4 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ จาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีในอนาคต โดยล่าสุดในปี พ.ศ. 2565 เครือข่าย TRBS NET ได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 ไปเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดชลบุรี
          สำหรับในปี พ.ศ. 2567 นี้ ถือเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA 2024) จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ (Theme) “SDGs - Challenges and Future Opportunities for Sustainable Development” หรือ SDGs - ความท้าทายและโอกาสอนาคตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีได้ตระหนักถึงบริบทการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน นำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาส ดังนั้น ธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องบูรณาการและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบตามบริบทขององค์กร รวมทั้งกระแสความยั่งยืนที่มาพร้อมกับมาตรการ กลไกที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เป็นความท้าทายอย่างมากของธุรกิจในโลกที่มีความผันผวนสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
  • เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีสู่สาธารณชน
  • เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  •  เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีให้ก้าวสู่การวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
  • สามารถเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีสู่สาธารณชน
  • ผู้นำเสนอได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  • ได้พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีให้ก้าวสู่การวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตได้

 รูปแบบการจัดงาน

      รูปแบบ Hybrid ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอผลงานได้ ดังนี้

  • รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
  • รูปแบบ On-site ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา