การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567

ติดต่อสอบถาม


คุณวุฒิพงศ์ หว่านดี

งานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์: 0 7428 7840  โทรสาร: 0 7428 7890 

Email: incbaa.psu@gmail.com