การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567

อัตราค่าลงทะเบียนและการชำระเงิน


ค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม  สมาชิก TRBS NET*   ไม่ใช่สมาชิก TRBS NET 
ผู้นำเสนอบทความ รูปแบบ Online     1,800 บาท 2,000 บาท
ผู้นำเสนอบทความ รูปแบบ On-site** 2,500 บาท 3,000 บาท
ผู้เข้าร่วมฟัง รูปแบบ On-site** 1,200 บาท 1,200 บาท

 

หมายเหตุ: 

*สมาชิก TRBS NET หมายถึง คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET) โดยประกอบไปด้วย 4 สถาบัน คือ 1) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 4) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

** การเข้าร่วมในรูปแบบ On-site จัด ณ โรงแรมริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารเลขที่ 565-519085-2

                         ชื่อบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.
                         ประเภทบัญชี ออมทรัพย์     
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์