การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567

เกี่ยวกับ TRBS NET


TRBS NET

          เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) ก่อตั้งในปี 2560 จากความร่วมมือของ 4 สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการในศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยการสร้างเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

     ในปี 2561 TRBS NET ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018: INCBAA 2018) ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KHON KAEN Business School: KKBS) เป็นเจ้าภาพหลัก และอีก 3 สถาบันเป็นเจ้าภาพร่วม และในปี 2563 มีการจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2020: INCBAA 2020) ขึ้นเป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก และอีก 3 สถาบันเป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งการจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2022: INCBAA 2022) ครั้งที่สาม โดยกำหนดจัดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดชลบุรี เจ้าภาพหลักโดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และอีก 3 สถาบันเป็นเจ้าภาพร่วม

     สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 กำหนดจัดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสงขลา เจ้าภาพหลักโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และอีก 3 สถาบันเป็นเจ้าภาพร่วม

TRBS NET หวังเป็นอย่างยิ่งว่า INCBAA จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีของไทยให้พัฒนาสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน