การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563

ติดต่อเรา


งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์  053- 942109

โทรสาร   053 -942103

E-mail: incbaa.cmu@gmail.com

Website : www.incbaa.org