การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563

การเตรียมผลงาน


ประเภทบทความที่รับ
 
     รับทั้งบทความวิจัย (Research Paper) และ บทความเชิงหลักการ (Conceptual Paper) รูปแบบการเผยแพร่บทความ เจ้าของผลงานที่ได้รับการตอบรับ สามารถเลือกรูปแบบการเผยแพร่ในเอกสารการประชุมวิชาการฉบับออนไลน์ (E-Proceeding) ได้ 2 รูปแบบ 
          • ผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)  หรือ 
          • บทคัดย่อ (Abstract) 
 
 
ประเภทการนำเสนอ
 
          • เป็นการนำเสนอแบบบรรยาย Oral presentation
          • ต้องนำเสนอด้วย Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 20 นาที
             (นำเสนอ 15 นาที และตอบคำถาม 5 นาที)
 
หมายเหตุ: โปรดเตรียมไฟล์นำเสนอของท่าน ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point และ Adobe Acrobat Reader
 
 
หลักการคัดเลือกบทความ
 
          ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยชื่อของผู้นำเสนอบทความ (double-blind review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process.)
 
          คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล “Best Paper Award” สำหรับบทความที่มีการนำเสนอภาคบรรยาย และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นโดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ
บทความที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy : INCBAA 2020 ) จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ ของ 3 สถาบัน ภายใต้เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network – TRBS NET) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
การเตรียมบทความ
 
1. รูปแบบการเขียนผลงานบทความฉบับเต็ม (Full paper)
          • ใช้ขนาดกระดาษ A4 อักษร Angsana New ขนาดอักษร 15 พอยต์ ความยาวต้องไม่เกิน 15 หน้า
          • ใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA Style (American Psychology Association)
          • การตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single Space) พร้อมระบุเลขหน้าที่มุมล่างขวา และตั้งระยะ
            ขอบกระดาษซ้ายกำหนด 1.25นิ้ว บน ล่างและขวา กำหนด 1 นิ้ว จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์
            ทั้งบทความ (Full paper)
 
2. องค์ประกอบของบทความ
           ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
           ชื่อผู้เขียน (Authors) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ให้ใส่ในบทความฉบับเต็มเท่านั้น)
           บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 300 คำ
           คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 3 คำ
           บทนำ (Introduction)
           วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
           วิธีการดำเนินการวิจัย (Research Methodology)
           ผลการวิจัย (Results)
           สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
           ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
           กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (Acknowledgements)
           เอกสารอ้างอิง (References)
 
 
ตัวอย่างรูปแบบบทความ
 
ตัวอย่างรูปแบบบทความภาษาไทย
URL : https://drive.google.com/file/d/1eRIY64YxVoR1K8LosaMsQAJ19gy8uTEw/view?usp=sharing
 
ตัวอย่างรูปแบบบทความเชิงหลักการภาษาไทย
URL : https://drive.google.com/file/d/1mwGOPqY1JT_T9Y_dB5EjWBZFYEX21bb9/view?usp=sharing