การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการส่งผลงาน


ขั้นตอนการลงทะเบียน (ผู้นำเสนอ) 

 1. ชำระเงินผ่านการโอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 667-428155-5 ชื่อบัญชี INCBAA 
 2. ลงทะเบียนแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในข้อ 1 ผ่านเวปไซด์ www.incbaa.org 
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุญาติให้ใช้ Username และ Password ที่ท่านลงทะเบียนเพื่อ log In เข้าใช้งานระบบส่งบทความ 
 4. Log in ส่งบทความ แก้ไข และจัดรูปแบบตามการเขียนบทความที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
 5. เตรียมนำเสนอบทความ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ทัศนศึกษา-optional)

ขั้นตอนการลงทะเบียน (ผู้เข้าร่วมฟัง) 

 1. ชำระเงินผ่านการโอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 667-428155-5 ชื่อบัญชี INCBAA
 2. ลงทะเบียนแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในข้อ 1 ผ่านเวปไซด์ www.incbaa.org
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการส่ง Username และ Password เพื่อ log In 
 4. เตรียมเข้าร่วมงานวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ทัศนศึกษา-optional)

ค่าลงทะเบียน

ประเภท
NATIONAL

Early bird ภายใน
เดือนตุลาคม  2562

ราคาปกติ

สำหรับผู้ส่งบทความ

 

อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ

2,000  บาท

3,000  บาท

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1,500  บาท

2,000  บาท

 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง

1,200  บาท

1,200  บาท


หมายเหตุ

 1. ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารตลอดการประชุมวิชาการ 
 2. ผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว หากไม่ได้นำเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมงาน ทางผู้ดำเนินการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ 
 3. บทความที่ได้รับการตอบรับ หากไม่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในเครือข่าย TRBS NET
 4. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนรับได้ที่หน้างาน สำหรับผู้ที่ประสงค์นำไปเบิกจ่ายก่อน สามารถแจ้งได้ที่ 
  E-mail: incbaa.cmu@gmail.com