การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563

กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน


กำหนดการรับบทความ (สำหรับผู้นำเสนอผลงาน)

ผู้นำเสนอที่ต้องการเสนอผลงานสามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

รายละเอียด วันที่
  Early Bird สำหรับผู้ส่งบทความ / บทคัดย่อ   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
  ปิดรับลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้ส่งบทความฯ   ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  แจ้งผลการตอบรับ   ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2562
  ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว (สำหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือก)   ภายในวันที่ 11 มกราคม 2563
  นำเสนอผลงาน (ลงทะเบียนส่งไฟล์นำเสนอที่โต๊ะลงทะเบียน)   วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

กำหนดการรับบทความ (สำหรับผู้เข้าร่วมงาน โดยไม่นำเสนอผลงาน)

รายละเอียด วันที่
  Early Bird สำหรับผู้เข้าร่วมงานโดยไม่นำเสนอผลงาน   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
  ปิดรับลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้เข้าร่วมฟัง   ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ   วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563